divadlo
divadlo
autorské čtení
činohra
listování.cz
stand-up & talkshow
hudba
hudba
folk & country & world music
jazz & blues & chanson
klasická hudba
opera & opereta & muzikál
pop & rock
tanec
world music & alternativa
kino
kino
červnový dojezd
filmy
kino pro děti
koncerty & hudební filmy
zvláštní uvedení
pro děti
pro děti
divadlo & akce pro děti
filmy
kino pro děti
pro seniory
pro seniory
hudba & tanec & divadlo
přednášky
přednášky
cestování s besedou
přednášky

 

Měšťanská beseda facebook

 

Youtube

 

 

Darkovy poukaz

 

Skip Navigation LinksMěšťanská beseda > Provozní podmínky Měšťanské besedy


PROVOZNÍ ŘÁD OBJEKTU MĚŠŤANSKÁ BESEDA

(dále jen "MB")

 

Preambule

Tento Provozní řád, který určuje základní pravidla chování návštěvníků v MB s cílem zajistit jejich bezpečnost, ochranu zdraví a majetku, vydává provozovatel objektu MB - společnost MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Dominikánská 3, IČ: 61775134.

 

 

čl. I

Obecné informace

1. Každý návštěvník MB je povinen dodržovat tento Provozní řád, přičemž kontrolou jeho dodržování je pověřena pořadatelská služba a bezpečnostní agentura.

2. Vstup do MB je na vlastní riziko návštěvníka. Pořadatel nenese odpovědnost za škody na zdraví či majetku, které nebyly způsobeny jeho zaviněním. Zodpovědnost za osoby mladší 15 let přebírá doprovázející dospělá osoba starší 18 let.

3. Vstup na akci v MB je podmíněn kontrolou platnosti vytištěné vstupenky (nebo jiného uznatelného oprávnění ke vstupu) pořadatelem akce, přičemž místo konání akce v MB je pro návštěvníky zpřístupněno obvykle
30 minut před zahájením akce až do uplynutí 30 minut po skončení akce, není-li uvedeno jinak.

4. Návštěvníci akce v MB jsou povinni řídit se pokyny pořadatele. Při neuposlechnutí pokynů zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvníků akce může být návštěvník z akce vykázán bez náhrady zaplaceného vstupného. Provozovatel MB, pořadatel akce a jimi pověřené osoby si vyhrazují právo odepřít vstup návštěvníkovi, jehož chování shledá nepřístojným či ohrožujícím bezpečnost.

5. Držitel vstupenky se zavazuje seznámit se s Provozním řádem MB. Zakoupením vstupenky nebo vstupem na akci v MB vyjadřuje návštěvník akce souhlas s tímto Provozním řádem, který je v plném znění zveřejněn na www.mestanska-beseda.cz, v předprodejních místech Informačního centra města Plzně (nám. Republiky 41, Plzeň) a v MB (Kopeckého sady 13, Plzeň) a též u kontroly vstupenek v MB.

 

 

čl. II

Vstupenka

1. Vstupenka platí jen na akci, den, hodinu a sedadlo uvedené na vstupence. Zakoupená vstupenka je nevratná a nevyměňuje se.

2. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta jiná kompenzace. Vstupenka je platná pouze s kontrolním útržkem, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou - padělání vstupenky bude posuzováno jako trestný čin.

3. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu na akci, po opuštění prostoru konání akce ztrácí platnost.

4. Platnost rezervace vstupenky je 48 h a rezervaci je možno prodloužit max. 2x, pořadatel akce má pak právo rezervaci, pokud nebude vyzvednuta, stornovat bez udání důvodu.

5. Vstupenku lze na místě zakoupit nejpozději do 30 minut po začátku akce, pokud není uvedeno jinak.

6. Vstupenka je daňovým dokladem ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Vstupenka je cenným papírem a její padělání je považováno za trestný čin.

 

 

čl. III

Slevy na vstupném

1. Slevy na vstupném poskytuje pořadatel akce, který také určuje podmínky (jaký doklad musí návštěvník předložit) pro poskytnutí slevy návštěvníkovi.

2. Návštěvník, který má na slevu dle podmínek pořadatele nárok, musí bez vyzvání předložit požadovaný doklad při zakoupení vstupenky. Vstupenku se slevou na akci v MB si návštěvník může koupit pouze v těchto předprodejních místech:

· Infocentrum Plzeň, nám. Republiky 41, tel: 702 218 174

(otevřeno: pondělí až pátek od 9 do 18 hodin, sobota od 9 do 12 hodin);

· Měšťanská beseda Plzeň, Kopeckého sady 13, tel: 725 843 262

(otevřeno: pondělí až pátek od 15 do 19 hodin a a 30 min před začátkem akce, sobota, neděle a svátky vždy 30 minut před začátkem akce v MB).

3. O slevu musí návštěvník požádat prodejce před nákupem vstupenky (zpětně nemůže být sleva uplatněna). Zlevněnou vstupenku prodejce označí razítkem.

4. Držitel zlevněné vstupenky je povinen při kontrole vstupu na akci bez vyzvání pořadatele předložit při kontrole vstupenek platný doklad opravňující ho ke slevě společně s druhým dokladem totožnosti (např. OP, ŘP, cestovní pas). Pokud nebudou na místě návštěvníkem doloženy oba doklady, nebude sleva akceptována a návštěvník bude vpuštěn do prostor akce pouze po doplacení neoprávněně čerpané slevy.

5. Pokud se pořadatel akce v MB rozhodne udělit slevu na vstupném seniorům, studentům nebo dětem, tak za:

  • seniora považuje osobu starší 65 let věku,
  • studenta považuje osobu do 26 let studující denní studium, která je držitelem:

o platné ISIC karty,

o nebo dokladu (vydaného školou) s fotografií návštěvníka a vyznačeným obdobím studia,

  • dítě považuje osobu od 2 do 12 let a vzrůstu do 160 cm

6. Pokud se pořadatel akce v MB rozhodne udělit slevu na vstupném osobám zdravotně a tělesně postiženým, pak jsou vydávány oproti předložení platného průkazu ZTP a ZTP-P. Pořadatel může definovat i jiné slevy, např. pro členy filmových klubů, pro členy Klubu MB apod. Přesné informace o slevách na akce v MB jsou
k dispozici na předprodejních místech v MB a Informačním centru Plzeň.

 

 

čl. IV

Pozdní příchod na akci

Držitelé vstupenek, kteří přijdou po zahájení akce, ztrácí nárok na místo uvedené na vstupence. Vstup na akci jim bude umožněn dle pokynů pořadatele ve vhodné přestávce a na místo jím určené.

 

 

čl. V

Změna programu, Zrušení akce, vracení vstupného

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. O změně programu pořadatel informuje na www.mestanska-beseda.cz, přičemž držitel vstupenky se zavazuje ověřit si platnost programu bezprostředně před konáním akce.

2. O změně programu nebo přesunu termínu akce bude pořadatel osobně informovat ty držitele vstupenek, kteří mu poskytli kontaktní údaje (e-mailovou adresu). Pořadatel nezodpovídá za nedoručení nebo zpožděné doručení oznámení.

3. Na vrácení vstupného má držitel vstupenky právo jedině v případě, že je akce zrušena před jejím zahájením nebo ke zrušení dojde méně než 20 minut po jejím zahájení, nebo v případě, že nesouhlasí se změnou programu.

4. Nárok na vracení vstupného lze uplatnit v místě, kde byla vstupenka zakoupena, nejpozději do 20 pracovních dnů od okamžiku, kdy bude na www.mestanska-beseda.cz oznámeno zrušení akce nebo o změně programu. V případě e-vstupenek je zaplacená částka vrácena na bankovní účet, z něhož byla zaplacena, poté, co zákazník doručí na předprodejní místo kopie e-vstupenek spolu s žádostí o vrácení zaplaceného vstupného.

 

 

čl. VI

Fotografování, pořizování audio a video záznamů akce

1. V průběhu akce platí pro návštěvníky zákaz fotografování a pořizování audio a video záznamů, včetně jejich přenosu jakýmkoliv způsobem.

2. Pořadatel akce, vystupující umělci a provozovatel objektu si vyhrazují právo fotodokumentace, audio a video záznamu akce. V případě zhotovení fotografických, audio, video a jiných záznamů během akce nebo
v souvislosti s ní, souhlasí návštěvník akce s využitím svého obrazu nebo podobizny pro komerční (propagační) účely bez finanční náhrady.

 

 

čl. VII

V MB je zakázáno

1. Vnášet do prostor konání akce v MB láhve, PET lahve, natlakované obaly, skleněné nádoby, plechovky, zbraně, ostré a jinak nebezpečné předměty, deštníky, alkoholické nápoje, toxické a jiné omamné
a psychotropní látky, potraviny a další jinak nebezpečné předměty ohrožující bezpečnost ostatních návštěvníků akce. Dále není dovoleno do MB vnášet magnetofony, videokamery, fotoaparáty a jiné prostředky k audio a vizuálním záznamům. Návštěvník MB souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel za účelem zajištění bezpečnosti v prostorách MB.

2. Ve všech prostorách objektu Měšťanská beseda i na přilehlých pozemcích náležejících k Měšťanské besedě platí přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek a zákaz kouření včetně elektronických cigaret a tabákových strojků. Výjimku tvoří Kavárna Měšťanské besedy, kde je používání elektronických cigaret a tabákových strojků povoleno.

3. Vstupovat do prostoru MB se zvířaty.

 

 

čl. IX

Šatna pro návštěvníky a zodpovědnost za odložené věci

1. Akce, které se konají na Velkém sále, Malém sále a v Divadélku Jonáš, mají pro návštěvníky akce
k dispozici šatnu s obsluhou na odložení svrchníků. Šatna s obsluhou je otevřena v závislosti na počasí
a její použití je pro návštěvníky akce zdarma.

2.Návštěvníci MB berou na vědomí, že by neměli nechávat v šatně MB ve svrchnících a odložených příručních zavazadlech cenné věci, finanční hotovost, doklady, telefony a jiné cennosti, neboť provozovatel MB nemůže ověřovat a evidovat při převzetí věcí do úschovy jejich obsah.

3. Provozovatel MB vyzývá návštěvníky, aby nenechávali své věci, například kabelky, telefony, saka apod., bez dozoru v prostoru konání akce. Pořadatel akce ani provozovatel objektu nenesou odpovědnost za věci návštěvníků v prostoru akce.

4. Nalezené věci je možné uložit ve vrátnici MB.

 

 

čl. X

Kamerový systém

Návštěvník MB bere na vědomí, že objekt je monitorován kamerovým systémem (na základě splnění oznamovací povinnosti provozovatele objektu podle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

čl. XI

Hlášení způsobených škod či závad

Způsobené škody a nalezené závady je možné hlásit ve vrátnici MB.

V Plzni, dne 1. 2. 2019
ing. Ivan Jáchim

jednatel společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

provozovatel objektu Měšťanská beseda

<srpen 2019>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678